Tết ở nhà

Hai năm rồi mới về nhà vào được đúng dịp Tết, cho nên dù là vẫn bận việc nọ việc kia, và đường xá những ngày cuối năm thì chẳng ủng hộ cho chuyện đi lại lắm, từ sang sớm đến tối mịt, chỗ nào cũng thấy cơ man là người và xe, và khói […]